Vše o nákupu

Obchodní podmínky, řešení reklamcí, sporů, ochrana osobních údajů.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Emit-CZ, s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnostEmit-CZ, s.r.o., IČ 27678598, DIČ CZ27678598, se sídlem Jana Schwarze 102/4, 664 91 Ivančice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 51344 jako prodávající (dále jen "Emit-CZ") a na straně druhé je kupující (dále jen "Kupující").
Další informace o Emit-CZ jsou uvedeny na webové stránce www.obchodnidumemit.cz v sekci "O chráněné dílně".
Kupujícímje spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelemje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Emit-CZ nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelemje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Emit-CZ, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Emit-CZ sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Emit-CZ si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Emit-CZ, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) Emit-CZ neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.
d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Emit-CZ uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady,

e) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od data převzetí zboží od přepravce

f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že dodávané zboží bylo upravené podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu (např. logo na oděvu)

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží,
h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
i) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Emit-CZ, přičemž registrovaní uživatelé Emit-CZ mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovanémEmit-CZ tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Emit-CZ, ať už po telefonu, nebo pomocí emailové komunikace.

Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Emit-CZ. Za přijetí objednávky je považováno potvrzení objednávky odeslané pracovníkem EMIT-CZ na email kupujícího případně potvrzení telefonické pracovníkem EMIT-CZ.

Za případné chyby při přenosu dat nebo za nesprávně zadané údaje Kupujícím Emit-CZ nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Emit-CZ neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
Kupní smlouvou se Emit-CZ zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Emit-CZkupní cenu.
Emit-CZ si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Emit-CZ Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
Emit-CZ splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
Má-li Emit-CZ věc odeslat, odevzdá věc předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva, jakmile mu věc předá dopravce.Emit-CZ odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Emit-CZ věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Emit-CZ věc pro přepravu.
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí věci věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.Odpovědnost Emit-CZ
Emit-CZ odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Emit-CZ odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Emit-CZ uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) vyplývá-li to z povahy věci.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Neodstraní-li Emit-CZ vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.Při dodání nové věci vrátí Kupující Emit-CZ na její náklady věc původně dodanou.
Zárukou za jakost se Emit-CZ zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od data převzetí.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží
Emit-CZ umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím oznámení telefonicky na číslech uvedených v sekci kontakt, e-mailem na adresu info@obchodnidumemit.cz, nebo dopisem na adresu Emit-CZ, s.r.o., Malý Val 9, 767 01 Kroměříž
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Emit-CZ bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Emit-CZ obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Emit-CZ (Emit-CZ, s.r.o., Malý Val 9,  767 01 Kroměříž) spolu s přiloženou kopií nabývacího dokladu s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou) a uvedeným číslem bankovního účtu, na který má být částka poukázána nebo adresou pro zaslání peněz složenkou.
Spotřebitel odpovídá Emit-CZ pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Emit-CZ peníze bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Peníze Emit-CZ odešle až po převzetí vráceného zboží.

Od smlouvy nelze ze strany spotřebitele odstoupit tehdy, je li zboží na přání spotřebitele speciálně upraveno, např. opatřeno logem a nebo jde li o obuv vyráběnou na zakázku. To se týká zejména obuvi Atlas v obvodových skupinách W13 a W14. Ve všech těchto případech vždy se zákazníkem celou věc řešíme předem a je s touto skutečností seznámen,  zákazníka informujeme o dodacím termínu, který může být odlišný od dodacích termínů pro běžné neupravované zboží.


V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a směrnice GDPR. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Emit-CZ, s.r.o., Malý Val č.9 Kroměříž 76701. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím registrovaného účtu na portálu www.darkynejenzeslovacka.cz).dále má právo na odstranění osobních údajů v evidenci společnosti EMIT mimo těch které společnost EMIT uchovává na základě dalších právních předpisů.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Emit-CZ: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, telefonicky pondělí až pátek 08-16 hod. V tomto čase je možné řešit konzultace se zbožím, reklamace.


VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné a poplatků spojených s platbou(dobírečné), tyto poplatky se odvíjí od zvoleného způsobu přepravy a platby. S jejich výší se kupující seznámí po zvolení způsobu přepravy a platby.

VIII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím elektronického obchodu Emit-CZ (dále jen "e-shop");

  2. elektronickou poštou na adrese info@obchodnidumemit.cz;

  3. telefonicky

Emit-CZ doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na obchodnidumemit.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a. platba při převzetí zboží od přepravce nebo na výdejním místě, tzv. "na dobírku"
b. platba předem bankovním převodem,
c. platba na fakturu se splatností (pouze pro prověřené obchodní partnery - nutno dojednat telefonicky)


Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Emit-CZ, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

VIII. Dodací podmínky


Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Zasílání přepravní službou - SR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.obchodnidumemit.cz
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem nainfo@obchodnidumemit.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Emit-CZ. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Emit-CZ možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Emit-CZ a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Emit-CZnebo elektronicky na www.obchodnidumemit.cz


Řešení sporů

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi EMIT-CZ a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak EMIT-CZ doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakty na www.darkynejenzeslovacka.cz pro vyřešení nastalé situace.


Bezpečnost nákupu a ochrana osobních informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a směrnice GDPR. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Emit-CZ, s.r.o., Malý Val č.9 Kroměříž 76701. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím registrovaného účtu na portálu www.obchodnidumemit.cz).dále má právo na odstranění osobních údajů v evidenci společnosti EMIT mimo těch které společnost EMIT uchovává na základě dalších právních předpisů.


Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Emit-CZ, s.r.o., IČ 27678598, DIČ CZ27678598, se sídlem Jana Schwarze 102/4, 664 91, Ivančice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 51344, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Emit-CZ ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, sériové číslo).

Na žádost Kupujícího Emit-CZ poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu Emit-CZ, její identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Emit-CZ v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Emit-CZ zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.

Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

III. Záruční podmínky

I. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@obchodnidumemit.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Emitu-CZ možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Místem pro uplatnění reklamace je Emit-CZ, s.r.o., Malý Val 9, 767 01 Kroměříž.

IV. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

V. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

mechanickým poškozením zboží,

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, nebo zanedbáním péče o zboží,

zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

provedením nekvalifikovaného zásahu

zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a Emitem-CZ výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Emit-CZ má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

IV. Vyřízení reklamace

Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci Emit-CZ rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Emit-CZ vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem - takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Emit-CZ vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace - zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít.

Po vyřízení reklamace Emit-CZ upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Emit-CZ vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

VI. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách společnosti Emit-CZ nebo jako dokument na www.obchodnidumemit.cz